Y&D
פירוק חברות

ב- וואי אנד די אנו עוזרים לאנשים מכל תחומי החיים להשיג את הצדק והשלום המגיעים להם.
אנו משרד עורכי דין אשר מתמחה בשירות חברות

שירות חברות

פירוק וסגירת חברה

בחוק קיימות מספר סיבות המצדיקות תהליך של פירוק חברה מרצון שמטרתן שונה וההליך המשפטי למימושן שונה: פירוק מן הצדק ומן היושר לשיקול הדעת של בית המשפט, פירוק עקב חדלות פרעון, במצב בו החברה בהפסדים כספיים ואינה מסוגלת להחזיר את חובותיה, פירוק חברה שקיבלה החלטה שתפורק בבית משפט, ופירוק מרצון על ידי הסכמה כוללת של בעלי המניות בחברה.

 • הליך פירוק בבית משפט או על ידו
 • הליך פירוק על ידי נושים
 • פירוק חברה מרצון ע"י בעלי המניות
 • ביטול קנסות כספיים וסנקציות נוספות שהוטלו על החברה, בעלי מניותיה ומנהליה.
 • קבלת פטור מחוב אגרות שנתיות שנצבר.
 • ניצול מקסימלי ונכון של נכסי החברה השונים לצורך כיסוי חובותיה.
 • עמידה בהתחייבויותיה הכספיות השונות של החברה.
 • ולבסוף, חיסולה באופן רשמי וחוקי במרשם רשם החברות.
 • פרוק חברה מרצון :

  אנו מתמחים בליווי חברות בהליכי פירוק חברה מרצון, הליך הנעשה ביוזמת בעלי המניות.

  במקרה והחברה יכולה לעמוד בחובותיה הכספיים, ניתן ליזום הליך פירוק מרצון, ללא התערבות בית המשפט, ולמנות מפרק המוסכם על כל בעלי המניות, שלא יהיה תחת פיקוח של בית המשפט.

  במידה והחברה מפורקת בשל חובות שאין ביכולתה לפרוע, גם אם הפירוק יעשה מרצון, כלומר בהסכמה של בעלי המניות ועל דעתם, ניהול הפירוק יעשה בשליטת הנושים אשר ימנו את ועדת הביקורת ואת המפרק.

  פירוק חברה מפרת חוק :

  הגדרת החברה כמפרת חוק נעשית על ידי רשם החברות במידה והחברה לא עמדה בחובותיה בהתאם לחוק החברות:

  • תשלום אגרה שנתית בסך של כ- 1500 ₪.
  • הגשת דוח שנתי.

  כיום רשם החברות גובה חובות אגרה שנתית של חברה באמצעות המרכז לגביית קנסות, הגוף האחראי על גביה של דוחות משטרה ואגרות ממשלתיות נוספות. 

  ברגע שחברה מסוימת מוגדרת כחברה מפרת חוק, רשויות החוק ורשם החברות רשאים להפעיל נגדה סנקציות שונות, ורק לאחר תיקון הפרות החוק הרלוונטיות מול רשם החברות הגדרת החברה כמפרת חוק מבוטלת.

  בין שאר הסנקציות שניתן להפעיל על חברה מפרת חוק ועל בעלי המניות שבה כלולות הסנקציות הבאות:

  • מנהליה של החברה הרשומים במרשם החברה ברשם החברות או מי שהיה רשום במרשם החברה כמנהל, חשופים לעיצום כספי בסך 7,880 ש"ח.
  • בנוסף על סנקציות כספיות וקנסות שונים, במידה והחברה אינה מסירה את המחדל, לא ניתן יהיה לרשום או להסיר שעבודים על החברה או על נכסיה, והיא אינה יכולה להשתתף במכרזים ממשלתיים.

  לכן, במידה והחברה אינה פעילה, רצוי לפעול לפירוקה עוד לפני הטלת הסנקציות הקבועות בחוק, הכוללות גם חסימה של בעל השליטה בחברה מלפתוח חברה חדשה. גם אם כבר הוטלו סנקציות על החברה, הליך הפירוק מרצון משהה את הסנקציות ולאחר השלמת פירוק החברה מבוטלות הסנקציות שהוטלו.

  כמו כן, במסגרת הליך פירוק מרצון המנוהל בצורה מקצועית, יכול רשם החברות להסיר מגבלות מסוימות שמוטלות על החברה כדי לאפשר את תהליך הפירוק, כמו פטור מתשלום אגרות שנצברו לחובת החברה מיום הפסקת פעילותה, הסרת השעבודים הרשומים על החברה ועוד.

הגדרת החברה כמפרת חוק נעשית על ידי רשם החברות במידה והחברה לא עמדה בחובותיה בהתאם לחוק החברות:

 • תשלום אגרה שנתית בסך של כ- 1500 ₪.
 • הגשת דוח שנתי.

כיום רשם החברות גובה חובות אגרה שנתית של חברה באמצעות המרכז לגביית קנסות, הגוף האחראי על גביה של דוחות משטרה ואגרות ממשלתיות נוספות. 

ברגע שחברה מסוימת מוגדרת כחברה מפרת חוק, רשויות החוק ורשם החברות רשאים להפעיל נגדה סנקציות שונות, ורק לאחר תיקון הפרות החוק הרלוונטיות מול רשם החברות הגדרת החברה כמפרת חוק מבוטלת.

בין שאר הסנקציות שניתן להפעיל על חברה מפרת חוק ועל בעלי המניות שבה כלולות הסנקציות הבאות:

 • מנהליה של החברה הרשומים במרשם החברה ברשם החברות או מי שהיה רשום במרשם החברה כמנהל, חשופים לעיצום כספי בסך 7,880 ש"ח.
 • בנוסף על סנקציות כספיות וקנסות שונים, במידה והחברה אינה מסירה את המחדל, לא ניתן יהיה לרשום או להסיר שעבודים על החברה או על נכסיה, והיא אינה יכולה להשתתף במכרזים ממשלתיים.

לכן, במידה והחברה אינה פעילה, רצוי לפעול לפירוקה עוד לפני הטלת הסנקציות הקבועות בחוק, הכוללות גם חסימה של בעל השליטה בחברה מלפתוח חברה חדשה. גם אם כבר הוטלו סנקציות על החברה, הליך הפירוק מרצון משהה את הסנקציות ולאחר השלמת פירוק החברה מבוטלות הסנקציות שהוטלו.

כמו כן, במסגרת הליך פירוק מרצון המנוהל בצורה מקצועית, יכול רשם החברות להסיר מגבלות מסוימות שמוטלות על החברה כדי לאפשר את תהליך הפירוק, כמו פטור מתשלום אגרות שנצברו לחובת החברה מיום הפסקת פעילותה, הסרת השעבודים הרשומים על החברה ועוד.

 הליך פירוק חברה מרצון הוא הליך מורכב, המכיל מספר שלבים:

 1. חתימה על מסמכים מול עורך דין.
 2. הגשת מסמכים ידנית לרשם החברות בשלושה שלבים שונים, שבכל אחד מהם מוגשים מסמכים בנפרד, למעט בהליך מקוצר.
 3. פרסום דבר הפירוק ברשומות.
 4. פנייה לבעלי השעבודים הרשומים על החברה לצורך הסרתם.
 5. השגת אישורים מרשויות המס, מס הכנסה ומע"מ.
 6. השגת אישורים מרואה החשבון המבקר של החברה.

כדי לעבור את הליך פירוק החברה בצורה חלקה ומהירה ככל האפשר, יש להכיר על בוריו את הליך הפירוק החברה, להגיש את המסמכים הנדרשים ולתזמן כל שלב. יש לדעת אילו אישורים נדרשים מרשויות המס ומרואה החשבון המבקר של החברה, מתי יש לפרסם ברשומות את דבר הפירוק, מתי ניתן להסיר את השעבודים הרשומים על החברה ועוד.

גם כאשר מדובר בפירוק מרצון של חברה עם מספר רב של בעלי מניות וגם במקרה של חברה שלא ניתן לאתר חלק מבעלי המניות שלה, ובוודאי כאשר מדובר בפירוק של חברה שכבר הוטלו עליה סנקציות ע"י רשם החברות, אתם זקוקים לליווי מקצועי.

 • נוביל אתכם בהליכי פירוק וסגירת החברה במהירות המקסימלית.
 • מתחייבים לסיים את הליך הפירוק עד חצי שנה לאחר שהחל (זמן ממוצע של פירוק ברשם החברות הוא מעל שנה וארבעה חודשים).
 • מתחייבים להשיג עבורכם את הפטור הכספי המקסימלי מחובות האגרה.
 • נכין עבורכם את כל המסמכים הרלוונטיים לתהליך, נביא אותם אליכם לחתימה ונגיש אותם עבורכם.
 • נסיר מכם את השעבודים ונשיג עבורכם את אישורי הפטור.