פירוק חברות

פירוק חברה מרצון

משרדנו מתמחה בליווי חברות בהליכי פירוק חברה מרצון, הליך הנעשה ביוזמת בעלי המניות/ דירקטורים.

במקרה והחברה יכולה לעמוד בחובותיה הכספיים, ניתן ליזום הליך פירוק מרצון, ללא התערבות בית המשפט, ולמנות מפרק המוסכם על כל בעלי המניות, שלא יהיה תחת פיקוח של בית המשפט.

במידה והחברה מפורקת בשל חובות שאין ביכולתה לפרוע, גם אם הפירוק יעשה מרצון, כלומר בהסכמה של בעלי המניות ועל דעתם, ניהול הפירוק יעשה בשליטת הנושים אשר ימנו את ועדת הביקורת ואת המפרק.

פירוק חברה מפרת חוק

הגדרת החברה כמפרת חוק נעשית על ידי רשם החברות במידה והחברה לא עמדה בחובותיה בהתאם לחוק החברות:

 • תשלום אגרה שנתית בסך כ- 1614 ₪.
 • הגשת דוח שנתי.

כיום רשם החברות גובה חובות אגרה שנתית של חברה באמצעות המרכז לגביית קנסות, הגוף האחראי על גביה של דוחות משטרה ואגרות ממשלתיות נוספות.  

ברגע שחברה מסוימת מוגדרת כחברה מפרת חוק, רשויות החוק ורשם החברות רשאים להפעיל כנגדה עיצומים שונים, ורק לאחר תיקון הפרות החוק הרלוונטיות מול רשם החברות הגדרת החברה כמפרת חוק מבוטלת.

בנוסף לסנקציות שניתן להפעיל על חברה מפרת חוק ועל בעלי המניות שבה כלולות הסנקציות הבאות:

 • מנהליה של החברה הרשומים במרשם החברה ברשם החברות או מי שהיה רשום במרשם החברה כמנהל, חשופים לעיצום כספי בסך כ8000 ש"ח.
 • בנוסף על סנקציות כספיות וקנסות שונים, במידה והחברה אינה מסירה את ההפרה לא ניתן לרשום או להסיר שעבודים על החברה או על נכסיה, והיא אינה יכולה להשתתף בחלק מהמכרזים.

לכן, במידה והחברה אינה פעילה רצוי לפעול לפירוקה עוד לפני הטלת העיצומים הקבועים בחוק, הכוללים גם מניעה מבעל השליטה בחברה מלפתוח חברה חדשה. גם אם כבר הוטלו העיצומים על החברה, הליך פירוק מרצון משהה את העיצומים ולאחר השלמת פירוק החברה מבוטלים העיצומים שהוטלו.

כמו כן, במסגרת הליך פירוק מרצון המנוהל בצורה מקצועית, יכול רשם החברות להסיר מגבלות מסוימות שמוטלות על החברה כדי לאפשר את תהליך הפירוק, כמו פטור מתשלום אגרות שנצברו לחובת החברה מיום הפסקת פעילותה, הסרת השעבודים הרשומים על החברה ועוד.

ליווי מקצועי לאורך כל הדרך

הליך פירוק חברה מרצון הוא הליך בירוקרטי , הדורש מספר דברים:

 1. חתימה על מסמכים מול עורך דין.
 2. הגשת מסמכים לרשם החברות בשלושה שלבים שונים, שבכל אחד מהם מוגשים מסמכים בנפרד, למעט בהליך מקוצר.
 3. פרסום דבר הפירוק ברשומות.
 4. פנייה לבעלי השעבודים הרשומים על החברה לצורך הסרתם.
 5. השגת אישורים מרשויות המס, מס הכנסה ומע"מ.
 6. השגת אישורים מרואה החשבון המבקר של החברה.

כדי לעבור את הליך הפירוק בצורה מוצלחת, נטולת נזקים ומהירה ככל האפשר, יש להכיר היטב את הליך הפירוק, את הדרך לעשות זאת ואת הזמן בו יש להגיש את המסמכים הנדרשים, ולתזמן כל שלב. יש לדעת איזה אישורים נדרשים מרשויות המס ומרואה החשבון המבקר של החברה, מתי יש לפרסם ברשומות את דבר הפירוק, מתי ניתן להסיר את השעבודים הרשומים על החברה ועוד.  

גם כאשר מדובר בפירוק מרצון של חברה עם מספר רב של בעלי מניות וגם במקרה של חברה שלא ניתן לאתר חלק מבעלי המניות שלה, ובוודאי כאשר מדובר בפירוק של חברה שכבר הוטלו עליה סנקציות ע"י רשם החברות, אתם זקוקים לליווי מקצועי.

משרדנו מתמחה בפירוק חברות וביצוע הליכים נוספים מול רשם החברות.

החברה מנוסה בתחום הפירוק ומתחייבת ללוות אתכם עד סוף ההליך, תוך מתן שירות אישי וליווי מקצועי צמוד לאורך כל ההליך.

אנו מתחייבים:

 1. להוביל אתכם בהליכי פירוק החברה במהירות המקסימלית.
 2. מתחייבים להשלים את הליך הפירוק תוך חצי שנה מרגע שההליך החל.
 3. מתחייבים להשיג עבורכם את הפטור המקסימלי מחובות האגרה.
 4. נכין עבורכם את המסמכים, נגיע אליכם לחתימה ונגיש אותם עבורכם.
 5. נסיר מחברתכם  את השעבודים ונשיג עבורכם את אישורי הפטור. 
 6. חשוב להדגיש כי הפטור הוא עד סוף שנת 2023.